Postępowania rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli publicznych w Opolu zostały zakończone.
W przedszkolach nie ma obecnie miejsc wolnych. Na ewentualne wolne miejsca, powstałe z rezygnacji, dyrektorzy przedszkoli będą przyjmowali na bieżąco dzieci z listy oczekujących, tj. listy dzieci, które nie dostały się do przedszkola w czasie naboru i pozostają na tzw. listach rezerwowych w przedszkolach wskazanych przez rodziców w zgłoszeniu (wszystkie wskazane preferencje).
W przypadku pojawienia się możliwość przyjęcia na miejsce z rezygnacji dyrektor przedszkola powiadomi o tym fakcie rodziców dziecka oczekującego, telefonicznie na numer podany w zgłoszeniu.